Why Choose DPP Consult?

"เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต้องสามารถติดต่อได้โดยตรงกับ CEO และรายงานต่อ Board และต้องปราศจากการขัดกันด้านผลประโยชน์ในหน้าที่การงานและการบังคับบัญชาบุคคลากรในองค์กร  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจึงควรเป็นบุคคลที่มีอาวุโสพอสมควร ที่จะสามารถสื่อสารและรายงานกับ CEO และ Board และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในองค์กรได้อย่างมั่นใจ "

จุลพงศ์ อยู่เกษ ผู้ก่อตั้ง DPP Consult

01.

ความรู้บวกความกระตือรือร้น

DPP Consult หรือ Data Protection & Privacy Consulting กระตือรือร้นที่จะนำความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กรธุรกิจด้านกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน รวมทั้งด้านสารสนเทศและการจัดการและการคุ้มครองข้อมูลมาช่วยองค์กรของท่านในการรับมือกับข้อมูลจำนวนมหาศาลและกฎระเบียบทั้งภายในและภายนอกประเทศ ภายใต้กฎหมายที่กำหนดโทษไว้อย่างสูงและรุนแรง

02.

มืออาชีพ

DPP  Consult  มีกำหนดมาตรฐานจริยธรรมทางวิชาชีพความเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคคลในระดับเดียวกับมาตรฐานจริยธรรมและวิชาชีพในยุโรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย การป้องกันการขัดกันของผลประโยชน์ การได้รับการอบรมด้านการจัดการข้อมูลและกฎระเบียบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมาตรฐานจริยธรรมด้านการรักษาความลับของลูกค้านอกเหนือจากที่กำหนดในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย

03.

เมื่อต้องการ

เมื่อองค์กรมีความต้องการใช้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแบบครั้งคราว DPP Consult สามารถจัดหาเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำงานแบบไม่เต็มเวลาของ DPP Consult ให้แก่องค์กรของท่าน

04.

Education,UpSkill และ ReSkill

DPP  Consult จัดอบรมเพื่อให้ความรู้หรือ  UpSkill หรือ ReSkill ให้แก่พนักงานในองค์กรของท่านที่เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์กรของท่านจะต้องมีตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้อบรมที่ผ่านการอบรมด้าน Data Protection และ EU GDPR หรือ EU General Data Protection Regulation ของสถาบัน European Institute of Public Management

05.

ประสบการณ์ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร

จุลพงศ์ อยู่เกษ ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร DPP Consult เข้าอบรมหลักสูตร Data Protection Officer ที่จัดโดย European Institute of Public Administration  และหลักสูตร Data Privacy Management ของมหาวิทยาลัย RMIT ประเทศออสเตรเลีย  เคยเป็นนักกฎหมายธุรกิจที่ทำงานทั้งในไทย สิงคโปร์และออสเตรเลียมากกว่า 30 ปี เคยดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการของธนาคารพาณิชย์ 2 แห่งในกลุ่ม RHB Banking Group ประเทศมาเลเซียในช่วงปี 2011-2019 ระหว่างนั้นเองยังได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ด้วย   เคยเป็นผู้บริหารในบจม.ทิพยประกันภัย ผู้รับประกันวินาศภัยขนาดใหญ่ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระในคณะกรรมการของบจม.เอไอจี ประเทศไทยรวมทั้งกรรมการในบริษัทเท็คโนโลยี่ในประเทศออสเตรเลีย      ในเรื่องสารสนเทศนั้นเคยเข้าศึกษาเพิ่มเติมด้าน Information Technology จากมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียโดยศึกษาด้าน Database และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ SQR และ Java

Contact Us/ไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล

 Address.

Melbourne,Australia

Bangkok,Thailand

Tel.

+61 432429889 ( Australia)

+66 818746328 (Thailand)

© 2019 by DPP Consult.